آموزش مقدماتی تایپ ده انگشتی انگلیسی

آموزش تایپ انگلیسی سطح مبتدی درس 1 کلیدهای خانه و جایگاه صحیح انگشتان  دو تصویر زیر کلیدهای خانه را برای دست چپ و راست نشان می دهند. به اینها کلیدهای خانه می گویند زیرا کلیدهایی هستند که انگشت های شما بعد از تایپ هر کلید دیگری باید به آنها برگردند. تصویر اول جایگاه صحیح انگشتان را برای کلیدهای خانه نشان می دهد. تصویر دوم رنگی و دارای کدهای عددی می باشد. برای مثال، در طول این آموزش انگشت اشاره ی دست راست شما برای تمام کلیدهای قرمز به کار می رود (که با عدد 1 نشان داده شده است). بیشتر صفحه کلیدها دارای برآمدگی های کوچکی روی کلیدهای F و J هستند تا به شما کمک کنند بدون نگاه کردن آنها را پیدا کنید. شما با پیشرفت در طول درس های تایپ، جایگاه صحیح انگشتان را برای تمام کلیدها خواهید آموخت.

     دست راست خود را روی این کلیدها قرار دهید                                  دست چپ خود را روی این کلیدها قرار دهید

بسیار خوب

بیایید تایپ را شروع کنیم

در حالی که انگشتانتان روی کلیدهای خانه قرار دارد، هر کدام از متن های زیر را با فشار همان کلید روی صفحه کلید تایپ کنید. همیشه از جایگاه صحیح انگشتان استفاده کنید. با دست چپ شروع می کنیم. با فشار کلید F توسط انگشت اشاره ی دست چپ شروع کنید. کلید F را چهار بار فشار دهید. بعد  با شست دست راست یک بار space barرا بفشارید. بعد کلید D را چهار بار بفشارید و بعد S و در آخر هم A. هر بار که حروف FDSAرا تایپ کردید، space bar را با انگشت شست دست راست بفشارید. تا زمان رسیدن به آخر خط به تایپ حروف ادامه دهید.

دست چپ برای تایپ انگلیسی

 ffff dddd ssss aaaa ffff dddd ssss aaaa ffff dddd ssss aaaa

 asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf

fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa

دست راست برای تایپ انگلیسی

 jjjj kkkk llll ;;;; jjjj kkkk llll ;;;; jjjj kkkk llll ;;;;

jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl; jkl;

 ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj ;lkj

 تمرین دو دست

  fd fds fdsa jk jkl jkl; fd fds fdsa jk jkl jkl; fd fds fdsa jk jkl jkl;

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *