کجکج طسطس سطسط جکجک سطسط حکحک,حک جملات طولانی بر سطح کج و معوج,حج واجب تمتع یا حج مستحب عمره,حاجی تحمل تجمل مطالب اصطلاحات,محجوب حجاب حاجب حجب و حیا,اطلاعات مطلع جواب مجوز تحجر,جاودانگی جاویدان سحر و جادو,طلوع طلعت مطلع عطر معطر,مطالبات برحق جماعت مطیع,برخیز و مخور غم جهان گذران

درس پانزدهم

 ج  را با انگشت کوچک دست راست و  ط  را با انگشت انگشتری دست چپ تایپ می‌کنیم. باید دقت کنید که  ج  و  ح  را که هر دو با انگشت کوچک دست راست تایپ می‌شوند، به جای هم تایپ نکنید.

درس پانزدهم از تایپ فارسی

 

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00