اآ اآ اآ,بابا آب داد,آن مرد در باران آمد,آرمان در زیر آسمان آبی در نور آفتاب آرمیده است,آماده شدن برای آشنایی و آموزش از آغاز تا اکنون,آرزو و آمال یک دانش آموخته آبادی و آزادی است,آن قصر که جمشید در او جام گرفت,آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

درس هفدهم

در این درس، اولین حرف را به صورت ترکیبی و با استفاده از دکمه  Shift  تایپ خواهیم کرد. آ همان ا است که با گرفتن دکمه Shift تایپ می‌شود.

کلیدهای ترکیبی در تایپ سریع

یک قاعده کلی در تایپ کلیدهای ترکیبی در تایپ سریع وجود دارد: دکمه   Shift  یا  Ctrl  یا   Alt   توسط دست مخالف گرفته می‌شود. یعنی اگر حرفی را با دست راست تایپ می‌کنید، باید Shift یا Ctrl یا Alt را با دست چپ بگیرید و برعکس. دلیل این که صفحه کلیدها این دکمه‌ها را در دو سمت دارند، همین است. Shift و Ctrl با انگشت کوچک و Alt با انگشت شست گرفته می‌شود.

پس برای تایپ  آ  ، دکمه  Shift  سمت چپ را با انگشت کوچک دست چپ می‌گیریم و دکمه مربوط به حرف ا را با انگشت اشاره دست راست می‌زنیم.

 

درس هفدهم تایپ فارسی

 

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00