بق4 تع7 بق4 تع7 بق4 تع7,ق4 ق4 ق4 ق4 ق4,ع7 ع7 ع7 ع7 ع7,ق7 ع4 ق7 ع4 ق7 ع4,47 74 47 47 47 47,47774 تهران 77,7 شتر فربه و 4 گاو لاغر ,سفره 7 سین روی 4 پایه,قرارداد شماره 447 در تاریخ 7 برج 4

درس بیست و یکم

حال به سراغ اعداد در ردیف بالای صفحه کلید می‌رویم. اعداد نسبت به حروف فاصله‌ی بیشتری با انگشتان شما دارند، اما با تمرین می‌توانید مکان آن‌ها را به خاطر بسپارید و هنگام تایپ به سرعت انگشتان خود را به آن‌ها برسانید. همانند متن عادی، وقتی که ارقام پشت سر هم قرار دارند، آن‌ها را از چپ به راست تایپ کنید. در این درس دو عدد ۴ و ۷ را تمرین خواهیم کرد.  ۷  با انگشت سبابه دست راست و    ۴    با انگشت سبابه دست چپ تایپ می‌شود. شروع کنیم؟

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00