یث3 نه8 یث3 نه8 یث3 نه8,ث3 85 ث3 85 ث3 85,38 38 38 38 38 38,ع7 ث3 ق4 ه8 ق4 ه8 ع7,88 8474 33 3874 3478,دو ضزب در 4 مساوی 8,3 به اضافه 4 مساوی 7,38 یا 37 یا 47 یا 87 یا 43,33 پل اصفهان 33 دریچه دارد.,در سال 84، او 37 سال داشت.,وزن محموله 38.47 کیلوگرم بود.,این واقعه تاکنون 348 بار تکرار شده.

درس بیست و دوم

عدد ۳ با انگشت وسط دست چپ و عدد ۸ با انگشت وسط دست راست تایپ می‌شوند. اعداد به خاطر فاصله بیشترشان از دکمه‌های ردیف وسط، به تمرین بیشتری احتیاج دارند.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00