نی نی ین ین نی ین نن یی,بی بی تن تن بی تن بی تن,نی نی ین ین نی ین نن یی,تنب نینی بنب بیبی تینت نتینی,تن بینی بینی نبینی نبی بینی بنت نبینی,تنین تین نبین ننت تتن بیب بیب نیبیب

درس دوم

در این درس دو حرف  ن  و  ی  را به همراه دو حرف قبلی تمرین می‌کنیم.  ن  را با انگشت میانی دست راست و  ی  را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

آموزش تایپ ده انگشتی

انگشتان خود را سفت نگیرید و دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی دکمه‌های خانه روی صفحه کلید راحت باشد. حین تمرین به انگشتان خود و صفحه کلید نگاه نکنید! بهتر است هر درس را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس استاد نشده اید، به سراغ درس بعدی نروید.

 

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00