مم سس ممم سسس مس مس سم سم,مت سب تم بس مت سب تم بس,من سی سی من مت ست سب,مست مستم ستمم مستی سیبم,متنی میبینی میمنت ستمست,مستی سستی بستی نبستی,تست بستست سیب نبستست,بیست نیست سنت مینی میم

درس سوم

در این درس  م  و  س  را هم به حروف پیشین خواهیم افزود.  م  را با انگشت انگشتری دست راست و  س  را با انگشت انگشتری دست چپ تایپ می‌کنیم.

 

درس سوم تایپ فارسی

شما می‌توانید برای پیدا کردن جای حروف، به صفحه کلیدی که اینجا نمایش داده می‌شود نگاه کنید؛ اما لطفا به صفحه کلید خودتان نگاه نکنید! حین تمرین، دقت از سرعت مهم‌تر است. با آرامش تایپ کنید تا خطای شما کمتر باشد. معطل چه هستید؟

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00