ک ش ک ش شک کش,کک شش کشک شکک,شکم مشک شکمک بست,شستک مشتک مستک کمست,بستم شب کش سیب کشتم,تب مکن میکنی کم کن شک نکن,شب کم کم تب میکنم شک نکنم,کشککم کم نیست شکم میشکنم

درس چهارم

تا به این جای کار،  شش حرف م ، ن ،ت ، ب ، ی  و س را با هم کار کردیم. در این درس، دو حرف  ک  و  ش  را به حرف‌های قبلی اضافه می‌کنیم، تا ۸ حرف مربوط به دکمه‌های خانه کامل شوند.  ک  را با انگشت کوچک دست راست و  ش  را به انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌کنیم.

 

شاید در ابتدا تایپ کردن با انگشت کوچک اندکی نسبت به انگشت‌های دیگر مشکل باشد و چندان راحت نباشید. اما نگران نباشید. با اندکی تمرین به زودی در این کار استاد خواهید شد! اصلا عجله نکنید و با دقت و آرامش تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00