تاتا بلبل تاتا بلبل,تلبا لابت اتلب بالت,ملت اتابک نسیان کلام,بابک با یک تانک بانک کشت,بلبلی بی لب لب بام است,اکتساب لاابالی شکست است,مستان بی میل نیستن لکن کم بالن,بسی کم مباش کمی بیش باش,کم کم ماست کاملا بست

درس پنجم

حرف مربوط به دکمه‌های خانه را در درس‌های گذشته تمرین کردیم. در درس‌های گذشته، جای انگشتان شما روی دکمه‌ها ثابت بودند؛ اما از این درس، می‌خواهیم انگشتان را روی دکمه‌ها به حرکت درآوریم.

در این درس، می‌خواهیم دو حرف  ا  و  ل  را با همراه حروف قبلی تمرین کنیم.  ا  را با انگشت اشاره‌ی دست راست و  ل  را با انگشت اشاره‌ی دست چپ تایپ می‌کنیم. یک اصل کلی وجود دارد: هر انگشتی که برای تایپ یک حرف دیگر از دکمه‌ی خانه خارج شود، باید پس از زدن دکمه‌ی مربوطه، به خانه برگردد. پس شما پس از تایپ حرف ا، باید انگشت اشاره‌ی دست راست را به خانه‌ی خود، یعنی دکمه‌ی ت برگردانید. و انگشت اشاره‌ی دست چپ نیز پس از تایپ حرف ل باید به خانه‌ی خود یعنی دکمه‌ی ب برگردد.

 

درس پنجم از آموزش تایپ سریع فارسی

 

هنگام تایپ، دستان خود را منتقبض نکنید و اجازه دهید دستان شما در حالت طبیعی خود باشند. آرام و با دقت تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00