کح حک شض ضش شح ضک,مضحک ضاحک کاحض حاکض,مضحک ضاحک کاحض حاکض,حبیب محبت ضاله ضلالت حض,حسن حسین محسن احسان تحسین,کح حک شض ضش شح ضک,مضحک ضاحک کاحض حاکض,حبیب محبت ضاله ضلالت حض,حسن حسین محسن احسان تحسین

درس دهم

دوباره نوبت به انگشتان کوچک می‌رسد. حرف  ح  را با انگشت کوچک دست راست و حرف  ض  را با انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌کنیم.

درس دهم آموزش تایپ آنلاین

 

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00