وز وز وز وز,زو زو زو زو,نویز نویز نویز,زی زی گولو زی زی گولو,زینت زیبا و وزین زوایا,زاویه باز و زاویه بسته,خواب های خوب و قشنگ ببینی عزیزم,سزای ناسزا گویی نا سزا نیست,معاونت تزیین و زیباسازی,موهای وزوزی زیباست

درس یازدهم

اکنون که با بیشتر حروف ردیف بالای دکمه‌های خانه آشنا شدیم، به سراغ چند حرف از ردیف پایین می‌رویم. تایپ دکمه های ردیف پایین نیز به شیوه ای مشابه انجام می‌شود. انگشتان پس از تایپ حرف مورد نظر دوباره به جای اصلی خود باز می‌گردند.

در این درس، دو حرف  و  و  ز  را تمرین می‌کنیم.  و  را با انگشت وسط دست راست  و  ز  را با انگشت وسط دست چپ  (یا با انگشت اشاره دست چپ) تایپ می‌کنیم.

درس یازدهم تایپ سریع فارسی

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00