تئ برئت رب تئ برئت بر,تئع بقر تربئ عتئ قبر ئتع ربق,برائت هیئت ترابری مربی,مرتضی قرابت ضربه مضاربه,خرم تراکم ثریا خراب تئاتر,مرئی بنی اسرائیل شربت,مربا مرابحه تراضی ناراضی,خمره یائس رئوس برتری,حل مسائل سخت کار هر کسی نیست

درس دوازدهم

در این درس دو حرف  ئ  و  ر  را تمرین می‌کنیم. ر با انگشت اشاره دست چپ تایپ می‌شود. در صفحه‌کلیدهای رایج (صفحه کلید فارسی ویندوز) حرف ئ با حرف  انگلیسی هم جایگاه است و با انگشت اشاره دست راست تایپ می‌شود.

درس دوازدهم تایپ فارسی

اما اگر از صفحه کلید استاندارد فارسی استفاده می‌کنید، باید این حرف را با نگاه داشتن دکمه  Shift   با انگشت کوچک دست راست و زدن دکمه  با انگشت انگشتری دست چپ تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00