تد بف تئد بقف تدئ بفق,تف بد بئفت تقدب بلف تاد,فخر درد دفتر فربه عداوت فقر فلاکت,تفرقه بینداز و حکومت کن,دردا که این معما شرح و بیان ندارد,این دو شخص با هم اختلاف سلیقه داشتند,برای نوشتن این کلمات نیازی به نگاه به صفحه کلید نیست

درس سیزدهم

در این درس دو حرف  د  و  ف  را به حروف پیشین خواهیم افزود.  د  را با آوردن انگشت اشاره دست راست به سمت پایین و چپ، و  ف  را با آوردن انگشت اشاره دست چپ به سمت بالا و راست، تایپ می‌کنیم. هنگام تایپ این دو حرف، دقت کنید که به اشتباه حروف کناری‌شان را که در درس‌های پیشین آموختیم، تایپ نکنید.

درس سیزدهم از تاییپ فارسی

اکنون تعداد حروفی که آموخته‌ایم به حدی رسیده که بتوانیم جملات معنی دار فراوانی تایپ کنیم. کلمات معنی دار بسیاری را می توانید تمرین کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00